เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมทั้งรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตนในการเปิดใช้บริการกับทางบริษัทฯ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ไม่เผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลภาพ เสียง หรือข้อความที่ส่อไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ Server โดยรวม หากฝ่าฝืนจะดำเนินการระงับการให้กบริการ Web Hosting จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไข
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการส่งอีเมล์ขยะ (Spam E-mail) หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล์หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือระบบคอมพิวเตอร์ เกินกว่าร้อยละสิบติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง และจะดำเนินการโดยเด็ดขาดกับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่ายในส่วนที่เป็นของระบบและบัญชีของลูกค้าท่านอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย การนำโปรแกรมภายนอกมารันในระบบ ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องหรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใดๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริกาข่มขู่ คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำเว็บไซด์เพื่อแจกฟรีเว็บโฮสติ้ง หรือฟรีอีเมล์ หรือแจกจ่ายไปให้แก่บุคคลภายนอกองค์กรของผู้ใช้บริการ
 • บริษัทสามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือ กรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทสามารถที่จะดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทไม่ได้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับเพื่อมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ Web Hosting และ/หรือระบบของ Serverโดยรวม
 • สำหรับบริการจดทะเบียนโดเมน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการจัดการโดเมนทั้งสิ้น โดยโดเมนต่างๆ ที่ถูกจดทะเบียนขึ้น จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด
 • ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะแจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ
 • ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ